نمونه گيري و انواع روش نمونه گيري 

اهميت و ضرورت نمونه گيري :نمونه گيري از جمله اقداماتي است كه در اغلب علوم مورد استفاده قرار مي گيرد ، زيرا اولاً انجام تمام شماري يا سرشماري اساساً مقرون به صرفه نبوده وحتي ضروري هم نيست .مشكلات عملي تمام شماري وهزينه هاي بسيار زياد آن معمولاً دانشمندان علوم مختلف را تشويق به انجام نمونه گيري مي كند.

تعريف نمونه گيري :نمونه گيري انتخاب تعدادي از افراد يا اعضا دربين مجموعه وسيعي از افراد است. به نحوي كه بتوان با مطالعة اين مجموعه محدود از افراد ، نتايج را به كل افراد مورد نظرتعميم داد.

واژگان كليدي در نمونه گيري :

  1- جمعيت يا جامعة آماري : مجموعه اي از واحدها كه در چيز ( صفت ) يا چيزهايي با هم مشترك باشند.مثال : اگر در صدد بررسي ميزان دينداري دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران باشيم كليه دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران جمعيت يا جامعه آماري تحقيق مارا تشكيل مي دهند.

2- واحد نمونه اي : هر يك از واحدهاي جمعيت را كه به عنوان عضوي از نمونه در معرض انتخاب است. يك واحد انتخاب يا واحد نمونه اي مي خوانند.

3- نمونه : فرد يا عضوي كه براساس روش هاي نمونه گيري انتخاب شده است نمونه مي گويند. نمونه زير مجموعة خاصي از يك جمعيت است كه براستنباط ماهيت كل آن جمعيت انتخاب مي شود.

4- ارزش جمعيتي يا پارامترجمعيت: ارزش جمعيتي ارزشي است كه از مشاهده ومحاسبة همه واحدها ي تشكيل دهندة جمعيت حاصل مي شود.

اين مقوله معمولاً مستقيم در دسترس نيست واز طريق نمونه برآورد يا استنباط مي شود.

5- ارزش نمونه اي : ارزشي است كه از مشاهدة واحدها ي واردشده در نمونه حاصل مي شود.

v     معيار اصلي كيفيت نمونه : عبارت است از ميزان معرف بودن آن - يعني ميزان يكسان بودن ويژگي هاي نمونه با ويژگي هاي جمعيتي كه اين نمونه از آن انتخاب شده است.

6- چهار چوب نمونه گيري : فهرست يا شبه فهرستي از اعضاي يك جمعيت را چهار چوب نمونه گيري مي نامند.

v     دقيق ترين نمونة انتخاب شده هرگز كاملاً معرف جمعيتي كه اين نمونه از آن انتخاب شده است نخواهد بود بنابراين در نمونه گيري همواره درجه اي از خطا وجود خواهد داشت.

 انواع نمونه گيري : الف ) نمونه گيري احتمالي ( كه به آن نمونه گيري علمي گويند.)

ب) نمونه گيري غير احتمالي ( كه به آن نمونه گيري غير علمي گويند.)

الف ) نمونه گيري احتمالي :

به نوعي از نمونه گيري اطلاق مي شود كه افراد ياهر فرد يا عضو جمعيت ، شانس يا احتمال برابر يا دسته كم معيني براي انتخاب شدن داشته باشند.

در نمونه گيري احتمالي هر عضو كل جمعيت بايد يك احتمال غير صفر معلوم براي انتخاب شدن در نمونه را داشته باشد.

ب) نمونه گيري غير احتمالي :

در اين نمونه گيري پاره اي از افراد شانس بيشتر ويا نامعيني براي انتخاب دارند.

 مهمترين انواع نمونه گيري احتمالي عبارتند از:

1- نمونه گيري تصادفي ساده :اين نوع نمونه گيري منطقاً بنيادي ترين روش در نمونه گيري احتمالي است اما اين روش بندرت در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين نمونه گيري هر يك از اعضا شانس مساوي براي انتخاب شدن دارند .در اين روش افراد يا اشيا مورد نياز به صورت تصادفي از فهرست اعضاي جامعه كه به همين منظور تهيه وشماره گذاري شده اند انتخاب مي شوند.اما يكي از مشكلات اين روش تهيه فهرست است .زيرا در بسياري از مواقع اين فهرست از قبل تهيه وتنظيم نشده است.

2- نمونه گيري تصادفي سيستماتيك ( منظم ): از اين روش هنگامي استفاده مي شود كه تمام اعضاي جامعه تعريف شده وقبلاً به صورت تصادفي فهرست بندي شده باشند .در اين نوع نمونه گيري ابتدا بايد با تقسيم حجم نمونه بر تعداد جامعه نسبت نمونه گيري را بدست آوريم؛ پس از بدست آوردن نسبت نمونه گيري مي بايست اولين عضو نمونه را كه معمولاً بهتر است بين صورت ومخرج كسر باشد با استفاده از اعداد تصادفي انتخاب كنيم وسپس براي بدست آوردن نمونه گيري ، حاصله از نمونه را به آن بيفزاييم.در نمونه گيري منظم غالباً دو اصطلاح به كار مي رود.

1- فاصله نمونه گيري

2- نسبت نمونه گيري

  در عمل نمونه گيري منظم عيناً معادل نمونه گيري تصادفي ساده است .با اين تفاوت كه در اين روش انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب ساير اعضاي جامعه نيست . در نمونه گيري منظم يك خطر وجود دارد و آن مسئله تناوب ودوره اي بودن است.

مثال : فرض كنيد مي خواهيم از يك جامعه 2000 نفري كه قبلاً فهرست بندي شده است .100 نفر دانش آموز را انتخاب كنيم .براي اين منظور ابتدا تعداد اعضاي جامعه را به تعداد اعضاي نمونه تقسيم مي كنيم .

سپس به صورت تصادفي شماره اي را كه مساوي يا كوچكتر از عدد به دست آمده ( 20 )   است انتخاب مي كنيم به عنوان مثال شمارة 8 به عنوان نقطة شروع انتخاب مي شود. سرانجام افرادي را كه شماره هاي آنها در فهرست جامعه 8 ، 28 ، 48 ، 68 ، ...... است انتخاب مي كنيم واين عمل را تا انتخاب 100 نفر ادامه مي دهيم .با اين حال بايد گفت نمونه گيري منظم آسان تر از نمونه گيري تصادفي است.

3- نمونه گيري طبقه اي : وقتي كه برخي از متغير ها در تحقيق اثر گذاري خاصي داشته باشند ويا اينكه توجه به آن متغيرها براي تحقيق مهم باشد از اين روش استفاده مي شود. در اين نوع نمونه گيري ،جامعه به گروه هاي متجانس تقسيم مي شود واز هر گروه از افرادي كه داراي ويژگي هاي مشابه هستند ، نمونه اي انتخاب مي شود.نمونه گيري طبقه اي درجه بالاتري از معرف بودن را به دست مي دهد . يعني احتمال خطاي نمونه گيري را به نسبت روش هاي قبلي كاهش مي دهد. كار كرد نهايي طبقه بندي عبارت است از سازماندهي جمعيت به زير مجموعه هاي همگون و انتخاب تعداد مناسب عنصر ها از هر زيرمجموعه .به عنوان مثال ممكن است ، گروه (الف ) از زنان وگروه (ب ) از مردان تشكيل شده باشد  .براي اينكه نمونه رابر اساس جنس آزمودني ها انتخاب كنيم ودر عين حال نمونه نماينده واقعي جامعه مورد مطالعه باشد نمونه گيري بايد از دو گروه الف و ب انجام شود .ضمناً نسبت افراد درنمونه بايد برابر نسبت آنها در جامعه باشد .به عنوان مثال در صورتي كه در جامعه نسبت مردان ¼ و نسبت زنان ¾  باشد نسبت مردان وزنان در نمونه نيز بايد به ترتيب ¼  و ¾    باشد.

4- نمونه گيري خوشه اي :  وقتي كه گرد آوري فهرست كاملي از عنصرهايي كه جمعيت را تشكيل مي دهند نا ممكن يا غير عملي باشد از اين روش استفاده مي شود ودر اين روش ابتدا نمونه اي از گروه هاي اعضا( خوشه ها ) انتخاب مي شوند .سپس همه اعضاي خوشه فهرست مي شوند ؛ غالباً اين فهرست از طريق مشاهدة مستقيم در ميدان تهيه ميشود.وسرانجام از اعضاي هر خوشة انتخاب شده نمونه گيري مي شود ونمونة نهايي از اعضا به دست مي آيد. همچنين نمونه گيري خوشه اي به يك يا چند مرحله اي تقسيم مي شود. در نمونه گيري خوشه اي واحد اندازه گيري فرد يا يك عضو نيست بلكه گروهي از افراد است كه به صورت طبيعي شكل گرفته وگروه را تشكيل داده اند.مثال : چنانچه بخواهيم از كليه دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران نمونه اي انتخاب كنيم استفاده از روش هاي قبلي مستلزم هزينه ، وقت ونيروي انساني زياد است ؛ پس بهتر است از روش خوشه اي استفاده كنيم .مثلاً دانشگاه هاي شهر تهران را به دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه دانشگاه بهشتي ، دانشگاه علم وصنعت  و... تقسيم مي كنيم وآنها واحد نمونه گيري ها را تشكيل مي دهند. وسپس هر كدام را به زير شاخه هاي كوچكتر تقسيم مي كنيم .

 ب ) نمونه گيري غير احتمالي :

1) نمونه گيري سهميه اي : نمونه گيري است كه در آن سهميه اي به پژوهشگر داده مي شود وبه پژوهشگر اختيار عمل داده مي شود تا پاسخگويان را در اين سهميه انتخاب كند.مثال : به محقق گفته مي شود ازبين دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي 30 نفر ليسانس ، 20 نفر فوق ليسانس و 10 نفر دكترا را انتخاب و با نسبت جنسيتي از آنها نظر سنجي شود.

2) نمونه گيري تعمدي ( هدفدار ):گاهي لازم است نمونه رابراساس آگاهي خود ازجمعيت ، ماهيت تحقيق وبه طور خلاصه بر اساس قضاوت شخصي و هدف هاي مطالعه انتخاب كنيم . از اين روش زماني استفاده مي شود كه شخصاً به سراغ تعدادي مي رويم تا از آنها راجع به مسئله تحقيق پرسشي به عمل آوريم . به عنوان مثال : به سراغ سران جنبش كارگري يا دانشجويي مي رويم و از آنها پرسش به عمل مي آوريم .

3) نمونه گيري اتفاقي :اين نمونه معمولاً بر اساس اتفاق صورت مي پذيرد .كاري كه بيشتر خبرنگاران انجام مي دهند يعني نمونه هاي خود را از كوي وبرزن به صورت اتفاقي انتخاب مي کنند.

 4) نمونه گيري گلوله برفي : در اين نوع نمونه گيري پاسخگويان بعدي از طريق پاسخگويان قبلي مشخص مي شوند. اين روش معمولاً وقتي مطلوب است كه يافتن محل اعضا يك جمعيت ويژه دشوار باشد .مثلاً يافتن نمونه اي از افرادبي خانمان ، مهاجران غير قانوني و....

  منابع وماخذ:

 1.ببي،ارل،1381،فاضل، رضا،روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي(1)،تهران،سمت

2 .ببي،ارل،1381،فاضل، رضا،روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي(2)،تهران،سمت

3.دلاور،علي،1383،احتمالات و آمار کاربردي ،تهران ,رشد

 

 

نمونه گیری و انواع روش نمونه گیری


موضوعات مرتبط: روش تحقیق

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 23:32 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (2001)تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامه­ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای 36 ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (9)راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل 36 پرسش مدرج پنج نمره ای (از همیشه یا هرگز)می­باشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار می­دهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیز کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قرار می دهد. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار (1386)مورد اعتباریابی قرار گرفته است.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاريخ : شنبه یازدهم بهمن 1393 | 0:1 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامهعملکردشغلیتوسطپاترسون(1970)تهیهوتوسطارشدیوشکرکن(1375)ترجمهشدهاست

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه دهم بهمن 1393 | 23:57 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامهشیوه های  فرزندپروریوالدین (بامریند)Parenting style Inventory

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شده است. ۱۰ ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، ۱۰ ماده به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه دهم بهمن 1393 | 23:53 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامهوجدانکاري : Performance Checklist

این پرسشنامه شامل 16 سؤال از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت [1] کاستا و مک کرا می باشد .

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - Big five personality questionnaire


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه دهم بهمن 1393 | 23:49 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

فهرستوارسیعملکرد:  عملکرد وظیفه اي(بیرن وهمکاران) و عملکرد زمینه اي ( کونوي)

ارتقاء عملکرد شغلی 1 یکی از مهمترین اهدافی است کهمدیران سازمان ها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهره وري را درجامعه فراهم ساخته و باعث ارتقاي اقتصاد ملی و همین طور ارتقا کیفیت خدمات و تولید سازمان ها خواهد شد. عملکرد شغلی درجه اي از انجام وظایف محوله به فرد در شغل ويمی باشد. عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده اندکه به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت هاي فرد است و باید آن را انجام دهد . توان و تمایل فرد را عوامل اساسی در عملکرد و بهره وري فرد معرفی کرده اند.  یعنی فرد تا چه اندازه توان (دانش،مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کار ها را دا شته و تا چه اندازه اي تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد. اعتقاد بر آن است که عملکرد شغلی دو مؤلفه را در بر میگیرد، مؤلفه اول عملکرد وظیفه اي است که نیازمندي ها و الزامات شغلی را منعکس می کند و مؤلفه دوم عملکرد زمینه اي است که فعالیت هاي تعریف نشده و نامشخص نظیر، کار تیمی و حمایتی را در بر می گیرد (علیرضایی و همکارانش ،1392).

فهرستوارسیعملکرد: فهرست وارسی عملکرد دو بعد عملکرد وظیفه اي و زمین هاي مورد سنجش قرارگرفته است. عملکرد وظیفه اي از طریق فهرست وارسی 10سؤالی  (به عنوان مثال میزان تمایل به یادگیري را در خود مشخص کنید؟) ، توسط بیرن وهمکاران سنجیده شد(بیرن و همکارانش، 2005).

عملکرد زمینه اي نیز از طریق فهرست وارسی 17 سؤالی کونوي ( میزان روابط بین فردي را در خود مشخص کنید؟)  ، مورد سنجش قرار گرفت( کنوای و همکار انش، 1999).

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه دهم بهمن 1393 | 23:42 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)( پینتریچ و دی گروت)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ  توسط پینتریچ و دی گروت[1] ساخته  شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ۲۲ عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد. توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir

 [1] -Pintrich and De Groot


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 17:26 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

جهت گیری مذهبی عبارت است از اعتقاد به قوای لاهوتی و ماوراء الطبیعه و رعایت یک سلسله قواعد اخلاقی در زمینه ارتباط با خود، سایر بندگان و خدا و انجام مناسک عبادی در جهت تقریب خالق و جلب رضایت او به منظور تعالی روح.

منظور از جهت گیری درونی بعد اعتقادی یا باور دینی است که خود مشتمل بر ایده ها و نگرش هایی که انتظار می رود پیرامون یک آیین به آن اعتقاد دارند مثل اعتقاد به خدا، دوزخ و بهشت و جهنم.

منظور از جهت گیری برونی بعد مناسکی یا اعمال و رفتارهای دینی است .همان اعمالی که پیروان یک آیین آن را به جا می آورند . مانند نماز ، روزه ، حج رفتن در مذهب اسلام .

مقياس جهت‌گيري مذهبي:[1]

اين مقياس 21 ماده دارد كه براي فهم و ارزيابي دين‌داري دروني و بيروني به كار مي‌رود. به اعتقاد آلپورت افرادي كه فعاليت‌هاي ديني‌شان بيروني است، دين را به عنوان ابزاري براي اهداف شخصي و اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌دهند. در مقابل دين داري دروني، بدون لحاظ منافع اجتماعي كه ممكن است براي فرد حاصل ‌شود، سبكي از دين‌داري را براي به ‌دست آوردن احساس معني و هدف شامل مي‌شود. آلپورت وراس (1967) با افزودن دو مقولة اضافي، جهت‌گيري مذهبي را به يك سنخ‌شناسي چهار قسمتي گسترش دادند. دو مقولة اضافي عبارتند از: دين‌مداري نامتمايز[2]؛ يعني نمرات بالاي همزمان در دروني و بيروني. و دين‌گريزي نامتمايز[3]؛  يعني نمرات پايين همزمان در دروني و بيروني.  بنابراين، به وسيله اين مقياس مي‌توان چهار سنخ از جهت‌گيري مذهبي را شناخت: دينداري درون‌سو، دينداري برون‌سو، دين‌مداري نامتمايز و دين‌گريزي نامتمايز.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir

 [1] - Extrinsic–intrinsic religious orientation.

[2] - Indiscriminately religiousness

[3] - Indiscriminately anti religiousness


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 17:22 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی[1]   ( CTS-2) ( تجدید نظر شده)

مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی،نسخه تجدید نظر شده ی مقیاس مقیاس روشهای برخورد دراختلافات زناشویی است که درسال 1996 توسط اشتراوس[2]،هامبی[3]،بونی، مک کویوشوکرمن به منظور ارزیابی پنج خورده مقیاس خشونت جسمی، خشونت روانی،آزار جنسی،آزار کلامی و آسیب ساخته شده است.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - The Revised conflict tactics Scales

[2] - straus

[3] - Hamby


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 17:16 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

شادکامی حالتی است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطوح رضایتمندی در طول یک دوره، و فقدان احساسات منفی همانند افسردگی. با توجه به این تعریف تاکنون ابزارهای بسیاری برای سنجش افسردگی ساخته شده است که بدون تردید معروف‌ترین آن‌ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) است که معادل انگلیسی آن Oxford Happiness Inventory است.

این پرسشنامه در سال ۱۹۸۹ توسط آرگایل، مارتین و کراسلند ساخته شد. این آزمون دارای 29 ماده استو میزان شادکامی فردی را می سنجد. پایه ی نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل و کرالند از شادکامی است ( آن ها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند: فراوانی و درجه ی عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره  و نداشتن احساس منفی)،  شیوه ساخت آن به این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جملات مقیاس افسردگی بک( BDI,1976)  را وارونه کردند و ۲۱ گویه به دست آمد. سپس ۱۱ ماده به این ۲۱ ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی‌های نهایی مقیاس ۲۹ گویه‌‌ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) پدید آمد. همچنین در سال‌های بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام oxford happiness questionnaire یا با اختصار OHQ منتشر شد.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 17:11 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.