پرسشنامه  نگرش فرزند به  والدین

این پرسشنامه ابزار 25 عبارتی است که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزند با پدر و مادرش توسط والتر دبلیو هودسن تدوین شده است.  دو پرسشنامه همانند هم هستند بجز اینکه کلمه مادر و پدر تغییر می کند.

این مقیاس دو نمره برش دارد: نمره 30 ( 5±) نمرات زیر این نقطه نشانه فقدان مشکل مهم بالینی در این زمینه است. نمرات بالای 30 به منزله وجود مشکلی است که از نظر بالینی معنادار تلقی می شود. نمره دوم برش 70 است. نمرات بالای این نقطه تقریباً همیشه نشان می دهد که مراجع استرس شدیدی دارد و احتمال زیادی برای نوعی خشونت برای حل مشکل وجود دارد.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.         www.rava20.ir 


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 0:33 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ( ویژه فرزندان)

این ابزار یک پرسشنامه خود سنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با 26 گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده ی وی هستند، در دامنه 5 درجه ای مورد سوال قرار می دهد. نمره 4 معادل کاملاً موافقم و نمره 0 معادل کاملاً مخالفم است. 15 گویه اول مربوط به بعد جهت گیری گفت و شنود و 11 گویه بعدی مربوط به بعد جهت گیری همنوایی می باشند (سوال های 1 الی 15 مربوط به جهت گیری گفت و شنود و سوال های 16- 26 مربوط به جهت گیری  همنوایی می باشند.) . به عبارت دیگر، این ابزار به ترتیب شامل مقیاس جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی است. بنابراین، هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست می آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت گیری گفت و شنود یا همنوایی بیشتری را ادراک می کند. اتین ابزار در دو نسخه متفاوت تهیه شده است. نسخه اول برداش والدین را از رفتارهای ارتباطی خانواده ارزیابی می کند و نسخه دوم برداشت فرزندان را از این رفتارها مورد ارزیابی  قرار می دهد.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.         www.rava20.ir 


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 0:27 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده  ویژه والدین

این ابزار یک پرسشنامه خود سنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با 26 گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده ی وی هستند، در دامنه 5 درجه ای مورد سوال قرار می دهد. نمره 4 معادل کاملاً موافقم و نمره 0 معادل کاملاً مخالفم است. 15 گویه اول مربوط به بعد جهت گیری گفت و شنود و 11 گویه بعدی مربوط به بعد جهت گیری همنوایی می باشند (سوال های 1 الی 15 مربوط به جهت گیری گفت و شنود و سوال های 16- 26 مربوط به جهت گیری  همنوایی می باشند.) . به عبارت دیگر، این ابزار به ترتیب شامل مقیاس جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی است. بنابراین، هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست می آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت گیری گفت و شنود یا همنوایی بیشتری را ادراک می کند. این ابزار در دو نسخه متفاوت تهیه شده است. نسخه اول برداشت والدین را از رفتارهای ارتباطی خانواده ارزیابی می کند و نسخه دوم برداشت فرزندان را از این رفتارها مورد ارزیابی  قرار می دهد.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.         www.rava20.ir 


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 0:24 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |
تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 0:17 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی[1] ریف 84 سوالی

 بهزیستی روان شناختی  یک مفهوم چند مولفه ای و در برگیرنده :

1-     پذیرش خود[2] :  یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته

2-    روابط مثبت با دیگران[3]:   احساس رضایت و صمیمیت از رابطه دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها

3-    خودمختاری [4] :  احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها

4-    تسلط بر محیط [5]: حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون

5-    زندگی هدفمند[6] : داشتن هدف هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حل و گذشته او معنادار است.

6-    رشد فردی[7] : احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.

ریف برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس های بهزیستی روان شناختی مانند پرسشنامه 20 سوالی، 14 سوالی،  9 سوالی و 3 سوالی را طراحی کرد، پس از بررسی های اولیه نسخه اصلی مقیاس های بهزیستی روان شناختی که دارای 84 سوال است، تهیه شد(1989). این پرسشنامه 6 مولفه اصلی الگوی بهزیستی روان شناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و بنابراین دارای 6 زیر مقیاس ( هر زیر مقیاس شامل 14 عبارت) است. این پرسشنامه برای بزرگسالان تهیه شده و دو نسخه 54 عبارتی و 18 عبارتی نیز دارد.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.         www.rava20.ir [1] - Ryffs scales of Psychological Well - being

[2] - Self – acceptance

[3]  - Positive relation with others

[4] - autonomy

[5] - Environmental mastery

[6] - Purpose in life

[7] - Personal Growth


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 2:4 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

اصول‌ چهارده‌گانه‌ دبلیوادوارددمینگW.EdwardsDeming     

1 - ايجاد يك‌ عزم‌ و اراده‌ مستمر براي‌ بهبود مداوم‌ توليد و خدمات‌

2 - پذيرش‌ و بكارگيري‌ فلسفه‌ جديد توسط‌ مديران‌ ارشد و كاركنان‌

3 - خاتمه‌ دادن‌ به‌ بازرسي‌ محصول‌ و جايگزين‌ كردن‌ ايجاد كيفيت‌ در فرايند

4 - خريد اقلام‌ و مواد اوليه‌ از يك‌ منبع‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اصل‌ ً صرفاً قيمت‌ پائين‌ ً.

5 - توجه‌  به‌ بهبود و بهينه‌ سازي‌ مستمر فرايندها به‌ منظور كاهش‌ مستمر ضايعات‌

 6- برقراري‌ آموزش‌هاي‌ شغلي‌ براي‌ مديران‌ و كاركنان‌

7 - برقراري‌ روش‌ نوين‌ رهبري‌ ً بجاي‌ تشخيص‌ مقصر كيست‌ ، به‌ موضوع‌ مشكل‌ در چيست‌ ، توجه‌ كنيدً.

8 - از بين‌ بردن‌ ترس‌ در سازمان‌

9 - از بين‌ بردن‌ فاصله‌ و سدهاي‌ موجود ميان‌ واحدهاي‌ مختلف‌

10 - خودداري‌ از شعار دادن‌ ، موعظه‌ كردن‌ و هدف‌ گذاري‌ براي‌ كاركنان‌

11 - حذف‌ اهداف‌ كمي‌ براي‌ كاركنان‌ و مديران‌

12 - از ميان‌ برداشتن‌ سدهايي‌ كه‌ مانع‌ حس‌ افتخار كاركنان‌ از كارشان‌ ميگردد .

13 - تشويق‌ و ترغيب‌ كاركنان‌ براي‌ ارتقاي‌ فرهنگ‌ و دانش‌ خود و ترويج‌ فرهنگ‌ خودآموزي‌ و خودبهسازي‌

14 - تعهد مديريت‌ را بايد به‌ كيفيت‌ و بهره‌وري‌ و اصول‌ فوق‌ آشكار سازيد و همگان‌ را براي‌ تغيير و تحول‌بسيج‌ كنيد.


موضوعات مرتبط: مدیریت ، بزرگان مدیریت

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 18:57 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

چرخه PDSAدبلیوادوارددمینگW.EdwardsDeming                                                                                           

 برنامه‌ ريزي ‌کنید

اقدام‌ كنيد 

پياده‌ كنيد         

ارزيابي‌ كنيد تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 18:46 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

هفت‌ بيماري‌ مرگبار مديريت‌  از نظر دبلیو ادوارد دمینگ (1900 - 1993) W. Edwards Deming

 بررسي هاي‌ دمينگ‌ نشان‌ مي‌ دهد ، هفت‌ بيماري‌ مرگبار مديريت‌ ، كه‌ پايداري‌ ، استمرار و كيفيت‌محصولات‌ و خدمات‌ مؤسسات‌ را تهديد مي‌ كند، عبارتند از :

1 - فقدان‌ يك‌ عزم‌ ، اراده‌ و هدف‌ دائمي‌ و مستمر

2 - توجه‌ و تأكيد خاص‌ براي‌ تحقق‌ سودهاي‌ سريع‌ و كوتاه‌ مدت‌

3 - ارزشيابي‌ و طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ ، ارزيابي‌ ساليانه‌ كاركنان‌ ، بررسي‌ شايستگي‌ ها

4 - جابجايي‌ مديران‌ و عدم‌ ثبات‌ شغلي

5 - مديريت‌ بر اساس‌ ارقام‌ قابل‌ رؤيت‌ و تشخيص‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اقلامي‌ كه‌ قابل‌ رؤيت‌ نيستند و يا نمي‌ توان‌آن‌ها را تشخيص‌ داد .

6 - هزينه‌ هاي‌ گزاف‌ درماني‌ و بهداشتي‌

7 - هزينه‌ هاي‌ اضافي‌ بابت‌ تعهدات‌ احتمالي‌(ضمانت‌)

 

 

به‌ منظور برخورد مناسب‌ با موضوع‌ ، دفع‌ بيماري‌ ، ارتقا و بهبود كيفيت‌ ، دمينگ‌ سه‌ كليد ارتقاي‌ كيفيت‌ ، سه‌نوع‌ اساسي‌ كيفيت‌ و چهارده‌ اصل‌ را بعنوان‌ داروي‌ شفابخش‌ مطرح‌ مي‌ نمايد.

سه‌ كليد ارتقاي‌ كيفيت‌ عبارت‌ است‌ از :

1 - استفاده‌ از روشهاي‌  آماري‌ در كنترل‌ فرايندها

2 - قبول‌ اينكه‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ يك‌ مسئوليت‌ همگاني‌ بوده‌ و از مديريت‌ ارشد شروع‌ و تا پائين‌ ترين‌ سلسله‌مراتب‌ ادامه‌ دارد.

3 - هر كار ، جزئي‌ از يك‌ سيستم‌ بوده‌ و بصورت‌ اندام‌وار فعال‌ است‌ .

هفت‌ بيماري‌ مرگبار مديريت‌


موضوعات مرتبط: مدیریت ، سخنان بزرگان ، محصولات آموزشی و کمک آموزشی ، تمرین معلمی

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 18:40 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

نظریه ی لوتر گیولیک و لیندال ارویک؛ POSDCORB

اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با مفهوم خاصی نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن یک سری از حروف لاتین که اول یک سری وظایف مدیران می باشد تشکیل شده است. بنابر طبقه بندی گیولیک حروف لاتین اصطلاح نامبرده معرف وظایف مدیران به شرح زیر است:

1- Planning ( برنامه ریزی ):

برنامه ریزی در واقع شالوده ی مدیریت می باشد و شامل پیش بینی عملیات اساسی و تعیین طرق اجرای آن به منظور تامین هدف سازمان است.

2- Organizing ( سازماندهی ):

سازمان دهی در واقع بیان گر ساز وکار های هماهنگی است که مشخص می کند چه کسی به چه کسی باید گزارش دهد. در واقع شامل تعیین حدود اختیارات است که طبق آن وظایف از هم تفکیک می شوند.

3- Staffing ( کارگزینی ):

کارگزینی و امور مترتب بر آن که شامل استخدام و کارآموزی و همچنین تامین شرایط مساعد کار و سایر موارد است یکی از مهمترین وظایف مدیران می باشد.

4- Directing ( فرماندهی ):

فرماندهی یکی از وظایف مدیران می باشد که شامل عمل مداوم اخذ تصمیم های خاص یا کلی و صدور دستور به منظور هدایت و رهبری سازمان است. وحدت فرماندهی نیز یکی از اصول چهارده گانه ی هنری فایول می باشد.

5- Coordinating ( هماهنگی ): شامل عمل مهم تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان به منظور تحقق یافتن هدف مطلوب می باشد. هماهنگی دارای یک سری فنون و ساز و کارهای خاص است که در یادداشت های مختلف مدیریتی بدان اشاره شده است.

6- Reporting ( ارتباطات ):

ارتباطات یه عنوان وظیفه ای که انتقال دهنده ی پیام ها، گزارشات، دستورات و ... می باشد یکی از مهمترین موارد مطروحه در نظریه ی گیولیک است. در واقع به معنای آنکه مجری کسانی را که در برابر آنها مسئول است از جریان پیشرفت امور آگاه می سازد. گزارش دهنده باید در اثر مطالعات ، تحقیق و بازرسی از جریان پیشرفت امور آگاه باشد.

7- Budgeting ( بودجه بندی ):

بودجه بندی یکی از مهمترین وظایف مدیریت در نظریه ی گیولیک است که شامل تنظیم طرح مالی عواید و مخارج سازمان و نظارت بر اجرای آن می باشد. بودجه بندی شاملانواع و تکنیک های مختلف است که در کتب بودجه ریزی مطرح گردیده است.

 


موضوعات مرتبط: بزرگان مدیریت

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 22:13 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |
  لوترگیولیک   Luther Halsey Gulick

 لوتر هلسی گیولیک در 17 ژانویه  1892 در اوزاکای ژاپن به دنیا آمد.  گیولیک در سال 1914 از دانشکده ابرلین فارغ التحصیل شد و در سال 192 مدرک دکتری اش را از دانشگاه کلمبا دریافت کرد. او در بین سال های 1931 تا 1942 در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد ، او در سال 1921 مدیر انیستتوی مدیریت عموی شد و تا سال 1982 آن جا خدمت کرد.  از 1936 تا 1938 او در سه کمیته مدیریت اداری عضو بود. او در سال 1937 از سوی فرانکلین. د . روزولت مأموریت یافت که به سازماندهی مجدد شاخه اجرایی حکومت  فدرال بپردازد.  در فاصله سال های 1954 تا 1956 به عنوان مدیر اجرایی شهر نیویورک خدمت کرد. در میان بسیاری از دستاوردهای دیگر  او  در زمینه مدیریت عمومی ، شاید او به عنوان کسی که  کارکردهای مدیریت را در اصطلاح  PODSCORB خلاصه کرده است شناخته شده است.  هر حرف  POSDCORB   مخفف  یک کارکرد مدیریت (برنامه ریزیPlanning ، سازماندهیOrganizing ، نیروی انسانیStaffing ، هدایتDirecting ، هماهنگیCoordinating ، گزارش دهی  Reporting و بودجه بندی Budgeting ) .او در10 ژانویه سال 1993 در گرینزبورو، ورمونت  در گذشت.


موضوعات مرتبط: بزرگان مدیریت

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 22:5 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.